Futaba Servo S.Bus2 S9470SV - 13.8 kg*cm

Stock:
CHF 99.00 CHF 115.00