KST Servo X10 V8.0 - 10.8 kg*cm HV - 7.5cm Kabel (Wing)

    Stock:
    CHF 48.00